کترینگ ریحون (کویت)

طراحی و تجهیز کترینگ ریحون در کویت