آس برگر

تجهیز خط پخت برگر آس برگر واقع در خیابان پیامبر مرکزی