پوشاک کارکنان

تاثیری که پرسنل در اولین برخورد با مشتری به جا میگذارد بسیار مهم است و پوشش پرسنل تاثیر بسزایی در موفقیت شما خواهد داشت.

از جمله راهکارهایی که میتوان در راستای تاثیر گذاری مثبت پیش گرفت تهیه لباس کار هماهنگ برای پرسنل میباشد.

 

برندها