ظروف رستورانی

سایر ملزومات/ظروف رستورانی:

ظروف مورد استفاده از مشخصه های بارز هر رستوران میباشد.این ظروف باید به نحوی انتخاب شوند که :

  • به لحاظ طراحی،زیبا و از نظر کاربرد متناسب با مورد مصرف آنها باشد.
  • از استحکام لازم برخوردار باشد.
  • قابل دسته بندی بوده و به سادگی حمل گردد.
  • لوگوو نام رستوران در مقابل شستشوی مکرر روزانه مقاوم باشد.
  • ….
برندها چینی زرین رویال