صندوق مکانیزه فروش

جهت ثبت سفارش و فروش از این دستگاه استفاده میشود که دارای صفحه لمسی بوده و از صفحه کلید و موس استفاده نمیگردد و فضای کمتری از کانتر رستوران را اشغال میکند.

برندها