سبزی خردکن

از تجهیزات آماده سازی رستوران  میباشد که برای آماده کردن انواع سبزیجات مورد استفاده قرار میگیرد.

برندها