دیسپلی

دیسپلی مرغ سوخاری یا گرمخانه مرغ سوخاری جهت نگهداری و گرم نگه داشتن مرغ ها پس از پخت استفاده میشود. دیسپلی کنتاکی دارای دو طبقه است. طبقه پایین دارای حوضچه آب است که بر اثر تولید گرما فضای مرطوبی ایجاد میکند و باعث می شود تکه های مرغ تازگی خود را حفظ کند. این طبقه برای نگهداری مرغ سوخاری نرمال استفاده می شود.

طبقه فوقانی بدلیل دارا بودن المنت های گرمایی محیطی خشک دارد و مناسب نگه داری مرغ سوخاری اسپایسی میباشد.

دستگاه دیسپلی مرغ کنتاکی در ابعاد مختلف ساخته می شود که بر اساس نیاز و فضای موجود انتخاب و خریداری می شود.

برندها Anvil henny penny hypertech ITM