میز

طراحی چیدمان سالن غذاخوری و مشاوره در انتخاب و خرید مبلمان رستوران از خدمات مجموعه الفبای رستورانی میباشد.

میز های رستورانی در همه مدل های چوبی و فلزی موجود میباشد.

میز ۴۵۰۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین

میز ۴۵۵۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین

میز ۴۵۶۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین

میز ۴۳۵۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین

میز ۴۳۴۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین

میز ۴۳۰۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین

میز ۴۴۹۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین

میز ۴۴۲۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین

میز ۴۳۹۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین

میز ۴۴۰۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین

میز ۱۱۰۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین

میز ۴۴۵۱

ایتال فوم جهانتاب نظری نیلپر والرین