سایر ملزومات

هر رستوران به غیر از تجهیزات آشپزخانه صنعتی ،نیاز به تجهیزات مربوط به کانتر،ظروف ، پوشاک و غیره دارد که ترکیب مناسب اینها در کنار هم یک سیستم یکپارچه ایجاد میکند و به موفقیت رستوران کمک میکند.