سبزی شور

از تجهیزات آماده سازی رستوران میباشد که برای شستن انواع سبزیجات استفاده میشود.

برندها Electrolux