از این دستگاه برای پخت انواع استیک و برگر به روش ذغالی (بدون روغن) استفاده می شود و در اندازه های ۶۰ ، ۸۰ ، ۱۲۰ و … می باشد.

از این دستگاه برای پخت انواع استیک و برگر به روش روغنی استفاده می شود و در اندازه های ۶۰ ، ۸۰ ، ۱۲۰ و … می باشد.