کرپ نوعی پنکیک بسیار نازک است که با ریختن خمیر رقیق بر روی یک سطح داغ پخته می شود. برای تهیه آن از دستگاه کرپ ساز استفاده می شود.