از این دستگاه برای تهیه و سرو دسرهای نیمه یخ زده استفاده می شود و در انواع تک، دو و سه مخزنه موجود می باشد.