این دستگاه جهت برش مرغ به تکه های کوچک مورد استفاده قرار میگیرد و صرفه جویی زیادی در زمان آماده سازی قطعه های مرغ مینماید.

این دستگاه جهت برش مرغ به تکه های کوچک جهت کنتاکی مورد استفاده قرار می گیرد و صرفه جویی زیادی در زمان آماده سازی قطعه های مرغ می نماید.