از تجهیزات آماده سازی رستوران میباشد.که جهت آماده کردن سیخ کباب به صورت اتوماتیک استفاده میشود.