از دستگاه سالاماندر جهت پخت انواع برگر و استیک بدون روغن با سیستم حرارت به صورت تابشی از بالا استفاده می شود.