از تجهیزات آماده سازی رستوران میباشد که در بسیاری از موارد کاربرد دارد.